Засвар: 7da5ace7-5abb-47c8-ac2e-7f90cd722598

Зохиогч: None

Хугацааны тамга: 2021 1-р сар 21, 09:33 (WITA)

Бүртгэлийн зурвас:

Set ckan.config_update setting in system_info table

Өөрчлөлтүүд

Өгөгдлийн бүрдлүүд

Өгөгдлийн бүрдлүүдийн шошго

Бүлгүүд